Освітня програма 5-9-ті класи 2019-2020 н.р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ГІМНАЗІЇ №32 «УСПІХ»

2019-2020 навчальний рік

   Освітня програма для 5-9-х класів гімназії №32 «Успіх» на 2019-2020 навчальний рік розроблена на виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету міністрів України від 23.11.2011 р. №1392  «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної освіти», на основі Типових програм для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджених наказами МОН від 07.06.2017 р. №804 та від 23.10.2017 р. № 1407.

   Загальний обсяг навчального навантаження для учнів становить: 5-ті класи – 1050 годин/навчальний рік; 6-ті класи – 1155 годин/навчальний рік; 7-мі класи – 1172,5 годин/навчальний рік; 8-мі класи – 1207,5 годин/навчальний рік; 9-ті класи – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження окреслено у навчальному плані ІІ ступеня, складеному на основі Навчального плану спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням іноземних мов (таблиця №3), затвердженим наказом МОН України від 20.04.2018 р. №405.   Навчальний план (додаток 1) дає цілісне уявлення про зміст і структуру  другого рівня освіти; встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами; передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту  базової та повної загальної освіти через  окремі предмети; містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову; визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

      Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів буде здійснюватися згідно з чинними нормативними документами (наказ МОН України від 20.02.2002 №128).

За рахунок годин варіативної складової передбачено викладання факультативного курсу  «Культура мовлення» (8-мі класи, 1 година на тиждень у кожному класі) за програмою рекомендованою МОН України (лист ІМЗО  від 18.10.2016 р. №2.1/12-Г-776); проведення міжкласних індивідуальних занять та консультацій з української мови, іноземної мови, біології, фізики, хімії, математики. Облік занять (факультативні курси, індивідуальні консультації та групові заняття) буде вестись в окремих журналах без оцінювання рівня навчальних досягнень учнів.

   Навчальний план зорієнтовано на роботу за 5-денним навчальним тижнем. Предмети з інваріантної складової та заняття за рахунок варіативної складової, які не мають повної кількості годин будуть викладатися по 1 годині через тиждень (чисельник/знаменник).  Тривалість уроків: у 5-9 -х класах – 45 хвилин.

   Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової загальної освіти, визначено завдання у межах кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування таких ключових компетентностей учнів:

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною мовою

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої у різних формах (текст, таблиця, діаграма, графік); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникати ненормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем.

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування у межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і  розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати їх для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття, ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів,розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності *природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів, явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації.

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій, усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях.

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу.

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів.

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії.

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі).

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати, чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати власну позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг, товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби з дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту.

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати і вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва.

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; влачна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя.

 

  Формуванню ключових компетентностей сприяють діяльнісна і практична спрямованість навчання, встановлення та реалізація міжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків. Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська формуються відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах  таких наскрізних ліній як «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуацій.  Вони є засобом інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому. Навчання за наскрізними лініями реалізується через організацію навчального середовища, окремі предмети, роботу в проектах, позакласну роботу, роботу в гуртках.    

   Базова середня освіта здобувається після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

   Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури  (реалізується через окремі предмети «Українська мова» «Українська література», «Зарубіжна література», перша іноземна мова «Англійська мова», друга іноземна мова за вибором «Іспанська мова», «Німецька мова», «Французька мова»).   Друга іноземна мова за вибором вивчається з 5 класу:

5-ті класи – іспанська/німецька;

6-ті класи – іспанська/французька;

7-мі класи – іспанська/французька;

8-мі класи – іспанська/ німецька;

9-ті класи – іспанська/ німецька.

   Суспільствознавство (реалізується через предмети «Історія України», «Всесвітня історія», «Основи правознавства»). Згідно з програмою та інструктивно-методичними рекомендаціями МОН України, у межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му класі – інтегрований курс «Історія України. Всесвітня історія».  

   Мистецтво (реалізується через окремі предмети «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво»  або через інтегрований курс «Мистецтво»). У 5-7-х класах заплановано  вивчення окремих курсів: «Музичне мистецтво» (0,5 години на тиждень, протягом навчального року), «Образотворче мистецтво» (0,5 години на тиждень, протягом навчального року), у 8-9-х класахінтегрований курс «Мистецтво» (1 година на тиждень).

   Математика (реалізується через предмети «Математика» або «Алгебра», «Геометрія»)

   Природознавство (реалізується через предмети «Природознавство», «Біологія», «Географія», «Фізика», «Хімія»)

   Технології (реалізується через окремі предмети «Трудове навчання», «Інформатика»)

   Здоров’я і фізична культура (реалізується через окремі предмети «Основи здоров’я», «Фізична культура»). Змістове наповнення предмету «Фізична культура» ураховує інтереси учнів, кадрове та матеріально-технічне забезпечення навчального закладу, передбачає такі модулі:легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол.  

  Зміст, тривалість, взаємозв’язок освітніх галузей та предметів; логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах (додаток 2).

  Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

    Крім того передбачено проведення нестандартних уроків, навчально-практичних занять, використання інтерактивних форм і методів навчання (дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, моделювання, ситуаційні вправи та ін.), які вчитель організовує у межах уроку або в позаурочний час. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно. Важливою формою організації освітнього процесу в 5-8-х класах є навчальна практика, яка проходить протягом навчального року (протягом 10 днів: у 5-6-х класах – по 3 академічні години на день, у 7-8-х класах – по 4 академічні години на день) і має на меті розвиток пізнавальної діяльності учнів, залучення їх до пошукової роботи, поглиблення та систематизацію знань, умінь і навичок школярів, усвідомлення практичної складової навчальних курсів, формування міжпредметних зв'язків тощо. Облік проведення навчальної практики буде здійснюватися в класних журналах без оцінювання навчальних досягнень учнів. Форми організації освітнього процесу можуть змінюватись, уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів протягом навчального року за умови виконання вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти складається з таких компонентів:

кадрове забезпечення (усі вчителі, які викладатимуть у 5-9-х класах, мають вищу освіту);

навчально-методичне забезпечення (викладання буде здійснюватися відповідно до чинних інструктивно-методичних рекомендацій, за підручниками та посібниками, рекомендованими для використання МОН України);

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності (усі уроки будуть проводитися в окремих спеціалізованих кабінетах; для проведення уроків фізичної культури обладнано спортивні зали та майданчик);

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного  закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

 

Додаток 1 до освітньої програми                                                      Навчальний план 5-9-ті класи

 

Навчльні предмети

5- А,Б,В

6-А,Б,В

7-А,Б

8-А,Б,В

9-А,Б

1

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

3

Іноземна мова (англійська)

5

5

5

5

5

4

Друга іноземна мова (іспанська/німецька/французька)

           2

2

2

2

2

5

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

6

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

7

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

8

Основи правознавства

-

-

-

-

1

9

Мистецтво

-

-

-

0,5

0,5

10

Музичне мистецтво

0,5

0,5

0,5

-

-

11

Образотворче мистецтво

0,5

0,5

0,5

-

-

12

Математика

4

4

-

-

-

13

Алгебра

-

-

2

2

2

14

Геометрія

-

-

2

2

2

15

Природознавство

2

-

-

-

-

16

Біологія

-

2

2

2

2

17

Географія

-

2

2

2

1,5

18

Фізика

-

-

2

2

3

19

Хімія

-

-

1,5

2

2

20

Трудове навчання

2

2

1

1

1

21

Інформатика

1

1

1

2

2

22

Основи здоров’я

1

1

1

1

0,5

23

Фізична культура

3

3

3

3

3

РАЗОМ

26,5+3

29,5+3

31+3

32+3

33+3

 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття  та консультації

      1,5

1,5

1

1

-

1

Факультативи:

«Культура мовлення» (8 кл.)

-

-

-

1

-

3

Індивідуальні заняття  та групові консультації:

  • українська мова

  • англійська мова

  • іспанська мова

  • німецька мова

  • французька мова

  • біологія

  • фізика

  • хімія

  • математика

  • географія

1,5

-

1

1

-

-

-

-

1

-

1,5

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

31

32

33

33

ВСЬОГО (без урахування поділу класу на групи)

28+3

31+3

32+3

33+3

33+3

 

Директор гімназії                                                        Світлана ЧУМАК

 

Заступник директора з 

 

навчально-виховної роботи                                       Олена ЧЕРНИШОВА

 

 

Додаток 2

 

до освітньої програми

 

Перелік навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня

 

(затверджені наказами МОН

 

від 07.06.2017 р. №804

 

від 23.10.2017 р. № 1407)

 

Назва навчальної програми

1

Українська мова.

2

Українська література

3

Біологія

4

Всесвітня історія

5

Географія

6

Зарубіжна література

7

Інформатика

8

Історія України *

9

Математика (алгебра, геометрія)

10

Мистецтво (музичне мистецтво, образотворче мистецтво)

11

Основи здоров’я

12

Природознавство

13

Трудове навчання

14

Фізика

15

Фізична культура

16

Хімія

17

Основи правознавства

18

Іноземні мови

 

*зі змінами, внесеними наказом МОН від 21.02.2019 №236

 


Ви знаходитесь тут: Батькам Освітня програма 5-9-ті класи 2019-2020 н.р.