Освітня програма 1-ші класи

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ГІМНАЗІЇ №32 «УСПІХ»

2018-2019 навчальний рік

1-ші класи

  Освітня програма для 1-х класів гімназії №32 «Успіх» на 2018-2019 навчальний рік розроблена на виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету міністрів України від 21.02.2018 р. №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», на основі Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (під керівництвом Р.Б.Шиян), затвердженої наказом МОН України від 21.03.2018 р. №268.

  Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-х класів становить 805 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження окреслено у навчальному плані, складеному на основі Типового навчального плану для початкової школи з навчанням українською мовою, затверджений наказом МОН України від 21.03.2018 р. №268.   Навчальний план (додаток 1) передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту початкової освіти через окремі предмети, містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. Ураховуючи освітні запити учнів та їхніх батьків; специфіку освітнього закладу; кадрове, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення, кількість годин на вивчення іноземної мови (англійської) буде збільшено до 3 годин на тиждень за рахунок варіативної складової. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів буде здійснюватися згідно з чинними нормативними документами (наказ МОН України від 20.02.2002 №128). Навчальний план зорієнтовано на роботу за 5-денним навчальним тижнем, тривалість уроків у 1 -х класах – 35 хвилин. Гранична наповнюваність класу – 30 дітей, відповідно до вимог чинного законодавства.

  Очікувані результати здобувачів освіти подано за змістовими лініями і співвіднесено за допомогою індексів з обов’язковими результатами навчання першого циклу, визначеними Державним стандартом початкової загальної освіти. Змістові лінії  кожної освітньої галузі реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання. Освітня програма ґрунтується на компетентісному підході і передбачає активне конструювання знань та формування умінь, уявлень через досвід практичної діяльності.

  Відповідно до Закону України «Про освіту» початкова освіта здобувається, як правило з шести років.

  Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мовно-літературна освітня галузь (включає в себе рідномовну освіту, яка реалізується через окремий предмет «Навчання грамоти» та інтегрований курс «Я досліджую світ»; іншомовну освіту, яка реалізується через вивчення англійської мови)

Математична освітня галузь (реалізується через окремий предмет «Математика» та інтегрований курс «Я досліджую світ» )

Природнича, технологічна, інформатична, соціальна та здоров’язбережувальна, громадянська та історична освітні галузі (реалізуються через інтегрований курс «Я досліджую світ»)

Мистецька освітня галузь (реалізується через окремі предмети «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво»)

Фізкультурна освітня галузь (реалізується через окремий предмет «Фізична культура», змістове наповнення якого сформовано відповідно до вікових особливостей учнів,їх інтересів, матеріально-технічного та кадрового забезпечення закладу освіти)

  Зміст, тривалість, взаємозв’язок освітніх галузей та предметів; логічна послідовність вивчення предметів розкривається в освітній програмі закладу (додаток 2). Навчальний матеріал змістових ліній реалізується наскрізно в кожній темі через взаємоінтеграцію і взаємодоповнення. Загальна кількість годин та розподіл годин між змістовими лініями в межах предметів є орієнтовним та може змінюватися протягом навчального року.

  Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку. Крім того передбачено використання інтерактивних форм і методів навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи та ін., які вчитель організовує у межах уроку або в позаурочний час. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно. Важливою формою організації освітнього процесу є навчальні екскурсії, які будуть проведені протягом навчального року і мають на меті формування в учнів уміння спостерігати за навколишнім світом, сприяння розвитку наукового мислення, інтересу до вивченого матеріалу, ознайомлення з культурно-суспільним надбанням нашого народу та людства, національними традиціями. Облік проведення навчальних екскурсій буде здійснюватися в класних журналах без оцінювання навчальних досягнень учнів. Форми організації освітнього процесу можуть змінюватись, уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів протягом навчального року за умови виконання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти складається з таких компонентів:

кадрове забезпечення (усі вчителі, які викладатимуть у 1-х класах, мають відповідну вищу педагогічну освіту);

навчально-методичне забезпечення (викладання буде здійснюватися відповідно до чинних інструктивно-методичних рекомендацій, за підручниками та посібниками, рекомендованими для використання МОН України);

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності (1-ші класи мають окремі класні кімнати та загальну ігрову кімнату; уроки музичного мистецтва, англійської мови  будуть проводитися в окремих спеціалізованих кабінетах);

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного  закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

____________________________________________________________________________________________________

Додаток 1

до освітньої програми

 

Навчальний план 1-ші класи

 

Навчальні предмети

Кількість годин

1 А,Б,В

Українська мова

5

Іноземна мова

3

Математика

3

Я досліджую світ

7

Мистецтво. Музичне мистецтво

1

Мистецтво. Образотворче мистецтво

1

Фізична культура

3

Усього

20+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

-

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

 

Директор                                                                         С.В.Чумак

 

Заступник директора з НВР                                          О.О.Чернишова

 


 


Ви знаходитесь тут: Батькам Освітня програма 1-ші класи