Правила конкурсного приймання учнів до гімназії №32 "Успіх"

e-mail Друк

Правила конкурсного приймання учнів до гімназії №32 "УСПІХ"

1. Загальні положення.

1.1. Приймання учнів до навчального закладу здійснюється на конкурсній основі згідно з чинним законодавством та на підставі Статуту навчального закладу.

1.2. Основне конкурсне приймання учнів до навчального закладу здійснюється:

* до 1-го класу (спеціалізована школа 1 ступеня з поглиблени вивченням англійської мови);

* до 5-го класу (1 класу гімназії).

1.3. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти, незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу.

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні та на сайті навчального закладу.

2.2 За місяць до початку конкурсу в приміщенні та на сайті навчального закладу розміщується перелік діагностичних завдань та питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми співбесіди.

2.3. Основне конкурсне приймання до навчального закладу проводиться у такі терміни: - до 1-го класу (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови) квітень-травень - до 5-го класу (1-го класу гімназії) - червень.

2.4. За наявності вільних місць проводиться додаткове конкурсне приймання учнів до 2-4-х та 6-10-х класів. 

Допускається додаткове конкурсне приймання до 1-х та 5-х класів, яке здійснюється до таких самих умов, що й основне. Допускається додаткове конкурсне приймання, як виняток, до 11-х класів (з інших навчальних закладів такого самого типу або спеціалізації). Додаткове конкурсне приймання відбувається у червні. Допускається додаткове конкурсне приймання у серпні (але не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року) та, як вийняток, протягом навчального року.

2.5. Для проведення конкурсного приймання у навчальному закладі створюються конкурсні комісії. Склад комысый затверджуэться наказом директора навчального закладу за погодженням з радою навчальногозакладу. До складу конкурсної комісії залучається психолог. Головою конкурсної комісії є директор навчального закладу або його заступник з навчально-виховної роботи.

2.6. Для проведення випробувань з загальноосвітніх предметів, з кожного предмета, з кожного предмета створюється предметна комісія з трьох осіб зі складу членів приймальної комісії. Склад предметної комісії затверджується наказом директора навчального закладу.

2.7. До участі у конкурсі допускаються діти на підставі таких документів: 

 * особиста заява (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, що їх замінюють);

 * копія свідоцтва про народження та медична карта встановленого зразка (якщо дитина вступає до 1-го класу);

 * табель успішності (якщо учень вступає до 2-9, 11-го класів);

 * або свідоцтво про базову загальну середню освіту (якщо учень вступає до 10-го класу).

2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.

2.9 Діти-сироти; діти, які позбавлені батьківського піклування; діти-інваліди; діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС; напівсироти, за умови відповідного рівня знань (середній бал табелю успішності або свідоцтва про базову загальну середню освіту високого або достатнього рівня) та своєчасного подання документів зараховуються до гімназії без проходження конкурсних випробувань.

Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники ІІІ-ІV Всеукраїнських учнівських олімпіад, учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. Випускнику виставляється до протоколу 12 балів.

3. Проведення конкурсу.

3.1. Основне конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи І ступеня проводиться у формі співбесіди з дитиною у присутності її батьків або осіб, які їх замінюють. Співбесіда триває до 30 хвилин.

3.2. Співбесіда з дитиною передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання, здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу. Діагностичні завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів,запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи, затверджує директор навчального закладу за погодженням з управлінням освіти Печерської районної в м.Києві державної адміністрації.

3.3. Основне конкурсне приймання до 5-го класу (1-го класу гімназії) здійснюється у письмовій та усній формі: англійська мова - усне опитування з виконанням тестових завдань, українська мова - тестові завдання. Учні, які закінчили 4-й клас даного навчального закладу і за результатами річного оцінювання мають середній балтабелю успішності високого або дастатнього рівня зараховуються до 5 класу без проходження конкурсних випробувань.

3.4. Додаткове конкурсне приймання учнів з інших навчальних закладів до 2-4-х класів спеціалізованої школи Іступеня здійснюється з а результатами співбесіди.

3.5. Додаткове конкурсне приймання учнів з інших навчальних закладів до 6-9-х класів здійснюється у письмовій та усній формі: нглійська мова - усне опитування з виконанням тестових завдань, українська мова - тестові завдання.

3.6. Додаткове конкурсне приймання учнів з інших навчальних закладів до старших класів здійснюється у письмовій та усній формі вфдповфдно до профілів навчання. Філологічний профіль: українська мова - диктант, англійська мова - усне опитування з виконанням тестових завдань. Економічний профіль: українська мова - диктант, правознавство - тестові завдання.

Випускники 9-х класів, які отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту особливого зразка зараховуються до гімназії без проходження конкурсних випробувань.

3.7. Матеріали до конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати чинним навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, робробляються методичними об'єднаннями вчителів та затверджуються директором навчального закладу за погодженням з управлінням освіти Печерської районної в м.Києві державної адміністрації.

3.8. Конкурсні завдання зберігаються у директора навчальног закладу у запакованому конверті, який відкриває у день проведення випробування голова предметної комісії у присутності її членів та випускників.

3.9. Для проведення випробування (в усній та/або письмовій формі) випускникам надається папір зі штампом навчального закладу.

3.10. Письмові роботи та аркуші із записами, зробленими вступниками під ас підготовки до усної відповіді, зберігаються у заступника директора з навчально-виховної роботи протягом року.

3.11. Результати конкурсних випробувань оформлюються у вигляді протоколів відповідними предметними комісіями та передаються до приймальної комісії. Протоколи конкурсних випробувань зберігаються у тому самому порядку, що і протоколи державної підсумкової атестації.

3.12. Результати усного випробування оголошуються втой самий день, письмового - не пізніше, ніж через три дні після його проведення.

4. Порядок зарахування.

4.1. Діти, які пройшли конкурс (отримали середній бал високого або достатнього рівня), зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу (окрім п.3.1.).

4.2. Для зарахування до навчального закладу протягом 5 днів після закінчення конкурсу подаються такі документи: заява, копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка встановленого зразка.

4.3. Якщо учні, їхні батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можеть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом 3 днів з дня її подання.Для розгляду апеляції в навчальному закладі за погодженнямз управлінням освіти Печерської районной в м.Києві державної адміністрації створюється апеляційна комісія з трьох осіб у складі: - голова комісії, - директор навчального закладу, - члени комісії - голова методичного об'єднання та вчитель, який викладає відповідний предмет. Під час розгляду апеляції додаткові випробування не проводяться.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії навчальногозакладу не задовольняють  осіб, які подали апеляцію, останні можеть звернутися до управління освіти Печерської районної в м.Києві державної адміністрації. Рішення районної апеляційної комісії є остаточним.

4.5. Діти, які зараховані до навчального закладу, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

5. Контроль за проведенням конкурсу.

5.1. Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог Правил конкурсного приймання до гімназії №32 "Успіх" Печерського району м.Києва.

 


Ви знаходитесь тут: МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ Новини освіти Правила конкурсного приймання учнів до гімназії №32 "Успіх"