Освітня програма 2-4-ті класи

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ГІМНАЗІЇ №32 «УСПІХ»

2018-2019 навчальний рік

2-4-ті класи

  Освітня програма для 2-4-х класів гімназії №32 «Успіх» на 2018-2019 навчальний рік розроблена на виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету міністрів України від 20.04.2011 р. №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», на основі Типових програм для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджених наказом МОН України від 29.05.2015 р. №584.

  Загальний обсяг навчального навантаження для учнів становить: 2-гі класи – 875 годин/навчальний рік; 3-ті класи – 910 годин/навчальний рік; 4-ті класи – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження окреслено у навчальному плані І ступеня, складеному на основі Навчального плану спеціалізованої школи з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іноземних мов (І ступінь), затвердженим наказом МОН України від 20.04.2018 р. №407 (додаток 4 до вищезазначеного наказу).   Навчальний план (додаток 1) дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти; передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту початкової загальної освіти через окремі предмети; містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову; визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

  У частині вивчення предмету «Українська мова» державними програмами  передбачено розподіл 7 годин між предметами «Українська мова» (І семестр – 4 години на тиждень, ІІ семестр – 3 години на тиждень) та «Літературне читання» (І семестр – 3 години на тиждень, ІІ семестр – 4 години). Ураховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення навчального закладу, вікові особливості учнів та їхні інтереси 1 година навчального навантаження з фізичної культури в 2-4-х класах буде використана на викладання хореографії (програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою 1-4 класи, лист МОН від 18.03.2008 р. № 1/11-787); 2 години – на викладання фізичної культури. У межах освітньої галузі «Мистецтво» в 2-4-х класах заплановано  вивчення окремих курсів: «Музичне мистецтво» (0,5 години на тиждень, протягом навчального року), «Образотворче мистецтво» (0,5 години на тиждень, протягом навчального року). Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів буде здійснюватися згідно з чинними нормативними документами (наказ МОН України від 20.02.2002 №128). Навчальний план зорієнтовано на роботу за 5-денним навчальним тижнем, тривалість уроків у 2-4 -х класах – 40 хвилин.

  З метою забезпечення наступності у навчанні,  відповідно до освітніх запитів учнів та їхніх батьків у 2-4-х класах  за рахунок годин варіативної складової (1 год. на тиждень) буде продовжено вивчення мови національних меншин (російська). У 2-3-х класах за рахунок годин варіативної складової передбачено проведення індивідуальних занять та консультацій з української мови (0,5 год. на тиждень) та математики (0,5 год. на тиждень).  Облік занять (факультативні курси, індивідуальні заняття) буде вестись у класних журналах без оцінювання рівня навчальних досягнень учнів.

  Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової загальної освіти, визначено завдання у межах кожної освітньої галузі. Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності будуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Посиленню пізнавального інтересу учнів сприятиме діяльнісна та практична спрямованість навчання, встановлення та реалізація між предметних зв’язків.

  Відповідно до Закону України «Про освіту» початкова освіта здобувається, як правило з шести років.

  Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури  (реалізується через окремі предмети «Українська мова» «Літературне читання», «Англійська мова»)

Суспільствознавство (реалізується через предмет «Я у світі»)

Мистецтво (реалізується через окремі предмети «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво»)

Математика (реалізується через предмет «Математика»)

Природознавство (реалізується через предмет «Природознавство»

Технології (реалізується через окремі предмети «Трудове навчання», «Інформатика»)

Здоров’я і фізична культура (реалізується через окремі предмети «Основи здоров’я», «Фізична культура»)

  Зміст, тривалість, взаємозв’язок освітніх галузей та предметів; логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах (додаток 2). Загальна кількість годин та розподіл годин у межах предметів є орієнтовним та може змінюватися протягом навчального року.

  Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку. Крім того передбачено використання інтерактивних форм і методів навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи тощо, які вчитель організовує у межах уроку або в позаурочний час. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно. Важливою формою організації освітнього процесу є навчальні екскурсії, які будуть проведені протягом навчального року і мають на меті формування в учнів уміння спостерігати за навколишнім світом, сприяння розвитку наукового мислення, інтересу до вивченого матеріалу, ознайомлення з культурно-суспільним надбанням нашого народу та людства, національними традиціями. Облік проведення навчальних екскурсій буде здійснюватися в класних журналах без оцінювання навчальних досягнень учнів. Форми організації освітнього процесу можуть змінюватись, уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів протягом навчального року за умови виконання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти складається з таких компонентів:

кадрове забезпечення (усі вчителі, які викладатимуть у 2-4-х класах, мають вищу освіту);

навчально-методичне забезпечення (викладання буде здійснюватися відповідно до чинних інструктивно-методичних рекомендацій, за підручниками та посібниками, рекомендованими для використання МОН України);

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності (2-4-ті класи мають окремі класні кімнати; уроки музичного мистецтва, англійської мови, інформатики  будуть проводитися в окремих спеціалізованих кабінетах);

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного  закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

                                 

 

Додаток 1

 

до освітньої програми

 

Навчальний план

 

2-4-ті класи  

 

НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ

2-А,Б,В

3-А,Б,В

4-А,Б,В

1

Українська мова

7

7

7

2

Іноземна мова (англійська)

3

3

4

3

Математика

4

4

4

4

Природознавство

2

2

2

5

Я у світі

-

1

1

6

Музичне мистецтво

0,5

0,5

0,5

7

Образотворче мистецтво

0,5

0,5

0,5

8

Трудове навчання

1

1

1

9

Інформатика

1

1

1

10

Основи здоров’я

1

1

1

11

Фізична культура

Хореографія

2

1

2

1

2

1

РАЗОМ:

20+3

21+3

22+3

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

1

1

Факультативи:

мова національних меншин (російська)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Індивідуальні заняття та групові консультації:

українська мова

математика


0,5

0,5


0,5

0,5


0,5

0,5


0,5

0,5


0,5

0,5


0,5

0,5

-

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

22

23

23

ВСЬОГО (без урахування поділу класу на групи)

25

26

26

 

Директор                                                                      С.В. Чумак

 

Заступник директора   з НВР                    О.О.Чернишова

____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Додаток 2

 

до освітньої програми

 

Перелік навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти

 

І ступеня

 

(затверджені наказом МОН від 29.05.2015 р. №584)

 

Назва навчальної програми

1

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

2

Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класи

3

Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класи

4

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

5

Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

6

Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

7

Основи здоров’я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

8

Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

9

Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

10

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

11

Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3-4 класи

12

Іноземні мови. Навчальна програма для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів  та спеціалізованих шкіл

13

Російська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання 1-4 класи

 

 


Ви знаходитесь тут: Батькам Освітня програма 2-4-ті класи